BV69: Tứ động tâm – Bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo

Tứ động tâm là bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo tại Ấn Độ, ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng hóa của Đức Phật Thích Ca.

Tứ động tâm bao gồm: Lumbini (Lâm Tì Ni) nơi Đức Phật đản sinh, Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) nơi Đức Phật thành đạo, Sarnath (Vườn Lộc Uyển) nơi Đức Phật chuyển pháp luân – thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như và Kushinagar (Câu Thi Na) nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bốn nơi này đều là Thánh địa rất linh thiêng, khiến cho khách hành hương xúc động mạnh mẽ khi đến chiêm bái tại đây và từ đó tăng trưởng niềm tin, tinh tấn hơn trong sự nghiệp tu tập.

Lumbini

 

Lumbini (Lâm Tì Ni) – nơi Đức Phật đản sinh

Bốn Thánh tích được gọi là Tứ Động Tâm, bởi vì nếu như chúng ta đến được bốn Thánh tích này, được chiêm bái các di tích lịch sử Đức Phật, thấy được nơi Ngài hiện thân, nơi Ngài thành đạo, nơi Ngài chuyển pháp luân, nơi Ngài nhập Niết Bàn và những nơi in dấu chân Ngài đã đi qua, lòng tin sẽ phát khởi và tăng trưởng, rung động tâm thức. Nhờ lòng tin tăng trưởng nên sẽ có thái độ quyết chí tu hành, quyết không làm điều ác, làm tất cả việc lành và nhiếp tâm thanh tịnh và do tiến trình nhân quả, quả báo tươi tốt đơm hoa kết trái, chắc chắn khi mệnh chung sẽ được sinh cõi Người hoặc cõi Trời, hưởng phước báu lâu dài.

Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) - nơi đức Phật thành đạo.

Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) – nơi đức Phật thành đạo.

Trong Kinh Trường Bộ I (Đại Bát Niết Bàn), trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn đã có lời căn dặn như sau: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: Đây là chỗ Như Lai đản sinh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích là từ trần với thâm tín hoan hỷ, thì những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”.

vườn lộc uyển

 

Sarnath (Vườn Lộc Uyển) – nơi Đức Phật chuyển Pháp luân

Như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, những ai có đủ duyên lành hành hương chiêm bái, đảnh lễ Tứ Động Tâm thì sẽ được phước báo lớn. Đặc biệt, những vị hành giả nào trong và sau khi chiêm bái Thánh tích mà thành tựu được tâm tịnh tín, lòng tin kiên định không lay chuyển, bất động vào Tam bảo cũng với tâm hoan hỷ, luôn vui vẻ và an lạc nhẹ nhàng, thì chắc chắn vị ấy sẽ được sinh vào các cõi lành. Đồng thời, nếu những vị ấy phát tâm cầu giải thoát, thì việc chiêm bái Tứ Thánh Tích sẽ trợ duyên cho các hành giả rất nhiều trong lộ trình tu tập, nhất là sự tinh tấn và nhiếp phục tâm.

Câu Thi Na

 

Kushinagar (Câu Thi Na) – nơi Đức Phật nhập Niết bàn

Tứ Động Tâm được xem là cái nôi văn minh nhân loại là nơi khởi nguồn của Phật giáo, Ấn Độ nói chung và Tứ Động Tâm nói riêng luôn đón chào Phật tử đến thăm quan, chiêm bái với lòng thành kính.

 

tu dong tam lantours