Thành kính hoan hỉ cung đón Đức Dawa Gyelsthen Rinpoche và chư tăng Bhutan sang thăm Việt Nam 10.2018

Tour theo yêu cầu
X